Uroczystość przekazania obowiązków Rektora WAT

31 maja 2016 roku  był ostatnim dniem zawodowej służby wojskowej i  ostatnim dniem pełnienia obowiązków rektora-komendanta Wojskowej Akademii Technicznej gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zygmunta Mierczyka.

Głośnym „Sto lat!” powitał JM Rektora  w progach uczelni chór akademicki, po czym delegacja studentów wręczyła mu bukiet kwiatów, żegnając się w ten sposób ze swoim rektorem.

O godzinie 9.00 gen. dyw. prof. Zygmunt Mierczyk w asyście kadry kierowniczej, złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem założyciela i pierwszego komendanta WAT  gen. bryg. inż. Floriana Grabczyńskiego, po czym udał się do Sali Tradycji w Klubie WAT, gdzie dokonał wpisu do Księgi Pamięci”.

Oficjalna uroczystość przekazania obowiązków rektora-komendanta WAT rozpoczęła się o godz. 11.00. Na placu apelowym miejsce zajęły pododdziały podchorążych oraz podchorążowie w mundurach Szkoły Podchorążych Piechoty Królestwa Polskiego. Kompania honorowa z asystą Orkiestry Reprezentacyjnej WP wprowadziła Sztandar Wojskowej Akademii Technicznej. Na trybunie honorowej miejsce zajęli goście. Swoją obecnością zaszczycili nas: podsekretarz stanu w MON – prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, dowódca operacyjny RSZ – gen. broni Marek Tomaszycki, reprezentujący szefa Sztabu Generalnego  – gen. bryg. Krzysztof Domżalski, inspektor szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Wojsk – gen. bryg. Andrzej Danielewski, szef Inspektoratu Uzbrojenia – gen. bryg. dr Adam Duda, przewodniczący KRUW – rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego –  prof. dr hab. n.med. Marek Krawczyk, wice-przewodniczący KRASP prof. Ryszard Zimak – rektor Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina, dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON – płk Robert Kurowski, z-ca dowódcy Garnizonu Warszawa –  płk Andrzej Śmietana,  z-ca dyrektora NCBiR – prof. dr hab. inż. Jerzy Kątcki, naczelny metrolog WP- dyrektor Wojskowego Centrum Metrologii – płk Robert Targos, kanclerz Kurii Ordynariatu Polowego – płk Michał Dudicz,  Naczelny Kapelan Wojskowy, Ewangelicki Biskup Wojskowy – ks. bp płk Mirosław Wola, proboszcz parafii wojskowo-cywilnej pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej – ks. prał. płk dr Jan Domian, liczne grono rektorów i prorektorów szkół wyższych warszawskich i spoza Warszawy, b. rektorzy WAT, DHC WAT prof. dr hab. inż. Józef Modelski i DHC WAT prof. dr hab. inż. Wiesław Woliński, przedstawiciele MON i instytucji centralnych MON, przedstawiciele BOR i Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Policji, dyrektorzy instytutów naukowo-badawczych,  prezesi firm współpracujących z WAT, przedstawiciele władz samorządowych, stowarzyszeń, szkół patronackich i kombatanci.

Meldunek o gotowości Akademii do uroczystego apelu z okazji przekazania obowiązków rektora-komendanta WAT złożył ministrowi Fałkowskiemu płk Ryszard Sala. Następnie Gospodarz uroczystości powitał wszystkich przybyłych słowami: „W 2008 roku objąłem zaszczytne stanowisko rektora-komendanta tej wspaniałej uczelni. Był to dla mnie wielki honor i chwila niezwykle ważna. Pamiętam ją doskonale, gdyż poczucie odpowiedzialności za dobre perspektywy uczelni, za podchorążych, brać studencką, kadrę i pracowników – które mi wówczas towarzyszyło – i podjęte zobowiązanie, by wypracowaną wspólnie przez lata wysoką pozycję Akademii nie tylko utrzymać, ale rozwijać i umacniać, zdominowały moje rektorskie kadencje. Dzisiaj, kiedy stoję przed Wami w ostatnim dniu urzędowania jako wasz rektor, ta świadomość towarzyszy mi nadal. Właśnie dzisiaj, 31 maja kończę zawodową służbę wojskową w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Po 40 latach służby rozstaję się z mundurem. Na swojej drodze zawodowej spotkałem znakomitych i wspaniałych ludzi, godnych szacunku i uznania przełożonych, oddanych podwładnych i współpracowników, a wśród nich wielu dobrych kolegów i przyjaciół. Jestem zaszczycony i wzruszony, że w dniu dzisiejszym, jesteście ze mną, towarzyszycie mi w tej uroczystej chwili rozstania z mundurem i przekazania obowiązków rektora-komendanta Wojskowej Akademii Technicznej”.

Odczytano decyzje ministra Fałkowskiego o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej gen. dyw. Zygmunta Mierczyka oraz o powierzeniu płk. Tadeuszowi Szczurkowi, prorektorowi ds. wojskowych, czasowego pełnienia obowiązków Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej.

Ze słowami podziękowań za pracę na rzecz Wojska Polskiego i na rzecz uczelni zwrócił się do JM Rektora WAT gen. dyw. prof. Zygmunta Mierczyka  prof. dr hab. Wojciech Fałkowski.

Minister w swoim wystąpieniu szczególny akcent położył na sprawy patriotycznego wychowania i jakości kształcenia przyszłych oficerów: „Wojskowa Akademia Techniczna ma w nazwie przymiotnik „wojskowa”. A to znaczy bardzo wiele./…/Jest to uczelnia, która rozumie potrzeby wojska i na nie odpowiada./…/ Wojskowy znaczy również kultywowanie tradycji oręża polskiego./…/Wojskowa Akademia Techniczna jest dobrą uczelnią, ale to nie znaczy, że nie może być lepszą./…/Kręgosłup moralny, postawa patriotyczna musi być kształtowana w uczelniach wojskowych tak samo jak wiedza, jak rzemiosło wojskowe. To jest ten punkt, który czyni z WAT elitarną placówkę wojska polskiego, która wpisuje się w chwalebną tradycję polskiego oręża, w poczet, panteon wielkich oficerów, bohaterów polskiej historii. /…/Oczekujemy, że w tym duchu będą kształcone kadry i prowadzona praca naukowo-dydaktyczna uczelni wojskowej.”

Przekazanie obowiązków Rektora – Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się zgodnie z ceremoniałem. Ucałowanie sztandaru uczelni, oddanie honorów wojskowych, przekazanie sztandaru nowemu rektorowi, przy dźwiękach marsza odegranego przez orkiestrę, było chwilą niezwykle podniosłą.

Następnie głos zabrał, wyraźnie wzruszony,  gen. dyw. prof. Zygmunt Mierczyk:

„W Wojskowej Akademii Technicznej przeszedłem wszystkie szczeble kariery wojskowej: począwszy od szeregowego, poprzez stopnie oficerskie, aż po awans na stopień generała dywizji. Wspominam o tym, gdyż myślę, że droga zawodowa żołnierza i pracownika naukowego, po której szedłem, miała istotny wpływ na mój sposób myślenia o Akademii, na zarządzanie jej zasobami. Po ponad ośmiu latach kierowania i dowodzenia uczelnią o unikatowym charakterze, z misją kształcenia politechnicznego i wojskowego, szkolenia i patriotycznego wychowania, uczelnią będąca centrum naukowo-badawczym i rozwojowym sił zbrojnych, otwartą na współpracę międzynarodową, koncentrującą wyjątkowy potencjał naukowo-technologiczny, przyszedł czas na podsumowanie .Zawsze podkreślałem, że największym dobrem Akademii są jej ludzie. To praca pokoleń, które tworzyły 65.letnią historię WAT zaprocentowała dzisiejszą, ważną i znaczącą pozycją Akademii w siłach zbrojnych, środowisku akademickim i przemysłowo-gospodarczym kraju i za granicą. /…/Dziękuję za to wszystkim pracownikom zatrudnionym w Akademii – za pracę na rzecz WAT, za zaangażowanie, wiele nowatorskich pomysłów, stworzenie stabilnych procedur pozwalających na wyznaczanie uczelni nowych celów i sprostanie nowym wyzwaniom.

Potencjał intelektualny pracowników naukowych WAT, zaangażowanych w rozwiązywanie problemów technicznych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa i rezultaty ich prac były wielokrotnie nagradzane na wystawach i targach krajowych i międzynarodowych./…/

Wymierne efekty przyniosły również działania ukierunkowane na pozyskanie dużych projektów badawczych. /…/Szczególnie cieszy fakt, że wyraźnie zwiększyła się też aktywność i skuteczność Akademii w wykorzystaniu środków unijnych./…/ Trudno nie wspomnieć o współpracy z ponad 400 partnerami przemysłowymi./…/ Zaplecze do jej realizacji stanowią m.in. powstałe w ostatnich latach w WAT unikatowe laboratoria badawcze i certyfikujące /…/ Mamy mocną pozycję jako zaplecze edukacyjne, eksperckie i badawcze Ministerstwa Obrony Narodowej w obszarze najnowszej techniki wojskowej oraz bezpieczeństwa państwa. Istotnie wzrosła rola WAT w systemie kształcenia ustawicznego kadry oficerskiej WP./…/ Nasi pracownicy uczestniczą także w licznych międzynarodowych przedsięwzięciach naukowo-badawczych realizowanych w ramach programu Horyzont 2020, Paktu Północnoatlantyckiego (NATO), Europejskiej Agencji Obrony (EDA), Polsko-Norweskiego Mechanizmu Finansowego a także Funduszy Strukturalnych./…/Jako rektor, ale również nauczyciel akademicki, mogę z dumą stwierdzić, że misja kształcenia studentów na najwyższym poziomie, była i jest przedmiotem szczególnej troski, nie tylko wszystkich dotychczasowych rektorów, ale całej kadry naukowo-dydaktycznej. O jego jakości decydują rozwiązania systemowe i cały szereg warunków zewnętrznych. Jednakże najważniejsze jest to, co zrobiliśmy sami. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rynku pracy z dniem 1 września 2014 utworzyliśmy Wydział Logistyki. Rozszerzyliśmy również naszą ofertę edukacyjną. /…/ Wydziały WAT podwyższyły swoją kategoryzację./…/ Mimo zauważalnego niżu demograficznego mamy ustabilizowaną liczbę zgłoszeń kandydatów na studia. Kilka lat temu, podjęliśmy szeroko zakrojoną kampanię zbliżenia szkół średnich do WAT poprzez patronat i umowy o współpracy. Podpisaliśmy już prawie 100 porozumień patronackich ze szkołami średnimi i władzami samorządowymi z całej Polski./…/ Niezwykle istotną dla sprawnego funkcjonowania uczelni i studentów jest baza szkoleniowa i warunki socjalno-bytowe. W tym zakresie również nastąpiły pozytywne zmiany./…/ Przypomnę także o wielkim przedsięwzięciu, jakim była przebudowa Biblioteki Głównej, dysponującej obecnie dostępem do nowoczesnych baz naukowych./…/

Lista spraw, rzeczy, faktów, które miały miejsce w ciągu mojej kadencji jest długa. Nie sposób przywołać wszystkie/…/ Jak to bywa w życiu, nie zawsze wszystko się udaje. Ale sądzę, że jesteśmy w dobrej kondycji, z silną pozycją i wierzę, że z dobrymi perspektywami./…/ No cóż, moi drodzy, do wszystkiego co robimy potrzeba odwagi. Czas pokoju posiada swoje zwycięstwa, ale mogą ich zakosztować tylko ludzie odważni. Życzę Wojskowej Akademii Technicznej odważnych celów, ambitnych planów, dynamicznego rozwoju i samych naukowych sukcesów.

Wszystkim Państwu dużo satysfakcji w życiu zawodowym i szczęścia osobistego, sukcesów i zdrowia.

Za chwilę już z innej pozycji, z innego miejsca będę wspierał Akademię swoją pracą, ze świadomością, że nie jestem w tym działaniu sam, z zaufaniem, jakim obdarzam naszą akademicką społeczność”.

Kolejnym ważnym momentem dzisiejszej uroczystości było wystąpienie obejmującego obowiązki rektora-komendanta WAT – płk. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka. Zwracając się do wszystkich zebranych na placu apelowym rektor powiedział: „Przyjmując do realizacji decyzję Ministra Obrony Narodowej o  czasowym powierzeniu mi obowiązków Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej – zdaję sobie sprawę z  ogromnej  odpowiedzialności. Wojskowa Akademia Techniczna zawsze była i jest uczelnią bardzo mi bliską. Jestem jej absolwentem. Spędziłem tutaj ponad połowę swojej służby wojskowej […] Dziękując za zaufanie, jakim zostałem obdarzony – pragnę zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby Wojskowa Akademia Techniczna sprostała nowym wyzwaniom. Bezwzględnym priorytetem będzie dla mnie dbałość o wojskowy charakter uczelni. Będziemy rozwijać się zarówno jako zaplecze naukowo-badawcze Ministra Obrony Narodowej, jak i uczelnia kształcąca i  wychowująca w duchu patriotyzmu przyszłe kadry oficerskie Wojska Polskiego”.

Z żołnierskim pożegnaniem do JM Rektora WAT gen. dyw. prof. Zygmunta Mierczyka , zwrócił się także dowódca Operacyjny RSZ gen. broni Marek Tomaszycki: „Dzisiaj jest dzień szczególny dla podchorążych. /…/Stoi przed wami rektor, profesor, doktor habilitowany, oficer, generał. Wszystko w jednej osobie. /…/ Żołnierz ma prawo być dobrze dowodzony, a dowódca ma obowiązek dobrze dowodzić. I tutaj wszystkie te cechy, które wynikają z obowiązku bycia dobrym dowódcą, dobrym przełożonym, dobrym kierownikiem, uosobiły się u pana generała Mierczyka. Dla was podchorążych to jest przykład./…/Panie Generale. W imieniu wszystkich żołnierzy zawodowych /…/ dziękuję za te 40 lat żołnierskiej, porządnej pracy, którą Pan włożył w kształtowanie przyszłych żołnierzy zawodowych./…/ Żołnierzem zostaje się przez całe życie./…/Jest takie powiedzenie, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem w zakresie dowodzenia  jest kiedy „lew dowodzi lwami”. I tak właśnie było panie Generale”.

Równie serdeczne słowa skierował do generała Mierczyka przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich prof. Marek Krawczyk: „/…/ Byłeś jednym z tych, który wspomagał nas, który potrafił łączyć zadania kierowania tą wspaniałą uczelnią i jednocześnie służyć akademickości Warszawy. Jesteśmy za to wdzięczni. /…/ Potrafiłeś kierować uczelnią i jednocześnie prowadzić badania naukowe. To bardzo trudne, ponieważ czasu nie da się podwoić. Jesteśmy pełni uznania za tę aktywność. W ciągu tych ośmiu lat byliśmy świadkami Twojej drogi zawodowej. Towarzyszyliśmy Ci, kiedy otrzymywałeś kolejne stopnie wojskowe./…/ W imieniu wszystkich rektorów uczelni Warszawy życzę Ci powodzenia już w nowej roli”.

Uroczystość zakończyła „Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego” oraz defilada pododdziałów.

źródło: wat.edu.pl

Masz coś do powiedzenia:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Copyright © 2021. Powered by WordPress & Romangie Theme.